TUEN HAKEMINEN

Yleistä

 • avustusten tarkemmista hakuaikatauluista tiedotetaan yhdistyksen omilla verkkosivuilla ja lajiliittojen kautta
 • avustusta haetaan tukiyhdistyksen verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella – muulla tavalla toimitettua hakemusta ei hyväksytä
 • avustushakemus on toimitettava tukiyhdistykselle hakuilmoituksessa ilmoitetussa määräajassa – myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakemuksen sisältö

Hakemuksessa tulee olla kuvattuna seuran/yhteisön nykytila ja suunnitelmat hankkeesta. Suunnitelmassa pitää olla kuvattuna vastuuhenkilöt, seuran itselleen asettamat tavoitteet ja tehtävät toimenpiteet, niihin käytettävissä olevat resurssit ja hankkeen aikataulu.
Hakijan tulee liittää hakemukseensa ko. hankkeen talousarvio, josta selviää eriteltyinä ne kustannukset, joiden kattamiseen avustusta haetaan.
Hakemuksessa on ilmoitettava muut samaan tarkoitukseen mahdollisesti jätetyt avustus-hakemukset sekä Etelä-Karjalan Juniori Tuki ry:ltä aiemmin haetut ja/tai saadut avustukset.


Hakemuksen käsittely ja tuen myöntäminen

 • avustuspäätösten julkaisuaikataulu ilmoitetaan samalla, kun avustukset julistetaan haettavaksi
 • avustuksiin vuosittain käytettävän enimmäisrahamäärän päättää vuosikokous talousarvion hyväksymisen yhteydessä
 • tukiyhdistyksen hallitus käsittelee kaikki hakemukset ja tekee niistä päätökset
  sekä myös valvoo niiden käyttöä
 • hakemusten käsittelyaika on max 1 kuukautta
 • hallituksen päätöksestä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti mahdollisimman pian
  päätöksen teon jälkeen
 • myönnetyistä avustuksista pidetään kirjaa ja yhdistyksen myöntämien avustusten kokonaismäärä sekä tuen saajat julkaistaan tukiyhdistyksen verkkosivuilla
 • mikäli hanke ei toteudu hakemuksen mukaisesti tai ei toteudu ollenkaan tai sitä ei käytetä myönnettyyn tarkoitukseen, tuensaajan on palautettava tuki kokonaisuudessaan tai osa siitä takaisin tuenantajalle.

Esteellisyys päätöksenteossa

Tukiyhdistyksen hallituksen jäsen tai muu toimihenkilö on esteellinen osallistumaan avustusta koskevaan päätöksentekoon silloin, kun avustuksenhakijana on hänen perheenjäsenensä, lähisukulaisensa tai yhteisö, jonka hallintoelimiin tukiyhdistyksen hallituksen jäsen tai muu toimihenkilö kuuluu.


Tuen maksaminen

Myönnetyt avustukset maksetaan kertasuorituksena hakijan ilmoittamalle pankkitilille viikon kuluessa tukipäätöksen tekemisestä.


Hakemusten säilytys

Avustushakemukset säilytetään tukiyhdistyksen arkistossa viisi (5) vuotta, tehtyä avustuspäätöstä seuraavan vuoden alusta lukien.


Avustussäännön voimassaolo

Tämä avustussääntö on voimassa 26.06.2023 alkaen toistaiseksi. Muutoksia tähän avustus-sääntöön voi tehdä ainoastaan tukiyhdistyksen vuosikokous tai tukiyhdistyksen yleinen kokous.